Polityka prywatności i cookies

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsza Polityka prywatności serwisu internetowego nagraniadronem.pl dostępnego pod adresem: www.nagraniadronem.pl (zwane dalej odpowiednio jako „Serwis internetowy” oraz „Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane, w tym dane osobowe użytkowników Serwisu internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu internetowego jest firma JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski z siedzibą przy ul. Morelowej 11 w Sandomierzu (27-600), NIP 864 189 01 50.
 4. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej jako „RODO”) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Niniejsza polityka prywatności określa m.in.:
 • zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego,
 • możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,
 • sposoby wykorzystania tych danych,
 • politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie internetowym.
 1. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@nagraniadronem.pl  lub korespondencyjnie za pomocą adresu: Morelowa 11, 27-600 Sandomierz.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez firmę JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski jest zgoda użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celu:
 • umożliwienia użytkownikom korzystania z funkcji Serwisu internetowego,
 • reakcji na informacje przesłane firmie JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 • realizacji marketingu bezpośredniego usług JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski oraz usług partnerów handlowych JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski, o ile użytkownik wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 1. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, użytkownik dokonuje akceptacji Polityki prywatności. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu reakcji na informacje przesłane firmie JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
 2. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez użytkownika formularza oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski oraz produktów i usług partnerów handlowych JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie korzystania z formularza kontaktowego jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski. Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 5. JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez firmę JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń.
 6. W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane również w celu przesłania użytkownikowi takiej informacji.
 7. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
 8. Oprócz danych podawanych przez użytkowników w ramach procesów przeglądania Serwisu internetowego, korzystania z formularza kontaktowego, w ramach witryny www.event-box.eu wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące informacje z użyciem plików cookie – zgodnie z Polityką cookies zawartą w Polityce prywatności.
 9. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika także po rozwiązaniu umowy, zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie wymaganym obowiązującym prawem lub w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych do retencji danych.
 10. Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 11. Administrator Danych nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu oraz zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych albo przetwarzający, z którymi Administrator Danych ściśle współpracuje.
 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 1. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Użytkownik będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:
 3. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
 4. prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 5. prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności,
 6. prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 8. prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora Danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;
 9. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 10. prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 11. W przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora Danych, zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 12. W przypadku, gdy Administrator Danych zamierza przetwarzać lub przetwarza dane użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora Danych, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
 13. wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych,
 14. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 15. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora Danych wskazany na wstępie niniejszej Polityki.

6. OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będzie do tego podstawa prawna, a wiec do  momentu w którym:

 • przestanie na administratorze ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych użytkownika,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową,
 • zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania,

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.

7. KORZYSTANIE Z FORMULARZA KONTATKOWEGO

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.nagraniadronem.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celach kontaktowych, marketingowych, czy handlowych.

8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez firmę JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski danymi.

9. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski z siedzibą przy ul. Morelowej 11 w Sandomierzu (27-600), NIP 864 189 01 50.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. W przypadku gdyby wykorzystanie plików cookies mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób, będą one przeprowadzane tylko za wyraźną zgodą Użytkownika.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.